PROJEKTU IMMERSE

Celkovou stratégiou projektu IMMERSE je preniesť digitálne zariadenie pre duševné zdravie (DMMH) z výskumného nástroja na klinický prototyp pripravený na použitie v klinickej praxi. Pracovné skupiny podieľajúce sa na prenose DMMH zahŕňajú vývoj prototypu DMMH (WP2), správu údajov, bezpečnosť údajov a interoperabilitu, prepojenie DMMH s miestnou dokumentáciou pacientov (WP3) a modelovanie a štatistické analýzy, v rámci ktorých sa vyvíjajú základné štatistické postupy na vizualizáciu údajov, ako aj modelovanie pomocou strojového učenia (WP4). Naším cieľom je tiež identifikovať a prekonať kľúčové prekážky a využiť faktory uľahčujúce implementáciu a rozšírenie DMMH v bežnej praxi starostlivosti o duševné zdravie, pričom sa zameriavame na zapojenie zainteresovaných strán vrátane pacientov, lekárov, ako aj vedenia nemocníc (WP5) a etický a právny rámec (WP6). Následne uskutočníme prospektívnu implementačnú štúdiu v 4 krajinách EÚ, v ktorej budeme hodnotiť implementačné procesy, výsledky a náklady na implementáciu DMMH v rutinnej starostlivosti o duševné zdravie (WP7). Nakoniec vypracujeme prispôsobený plán ďalšieho šírenia a využívania, čím rozšírime DMMH do širšej oblasti klinickej starostlivosti o duševné zdravie (WP 1 a 8).