ŠTÚDIE IMMERSE


Cieľom projektu IMMERSE (Implementing Mobile Mental Health Recording Strategy for Europe - Implementácia stratégie mobilného zaznamenávania duševného zdravia pre Európu) je zlepšiť starostlivosť o duševné zdravie zameranú na človeka tým, že sa jednotlivci hľadajúci pomoc pri problémoch s duševným zdravím aktívnejšie zapoja do procesu liečby a rozhodovania o nej. Na tento účel sa v rámci projektu IMMERSE vyvinie klinický digitálny zdravotnícky nástroj Digital Mobile Mental Health (DMMH), ktorý bude používat' údaje z každodenného zachytávania zážitkov (ESM), snímanie údajov mobilným telefónom a strojové učenie. V úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami sa implementácia DMMH bude hodnotiť na 8 miestach v 4 európskych krajinách (Belgicko, Nemecko, Škótsko a Slovensko) v rámci klastrovej randomizovanej kontrolovanej štúdie (cRCT).