VÝSLEDKY IMMERSE


Výsledky projektu budú zverejnené tu. Pre viac informácií sledujte naše konto na Twitteri @Immerse_Project!


D4.1

ŠTATISTIKA A VIZUALIZÁCIA ÚDAJOV

Táto správa sa zameriava na identifikáciu a implementáciu jednoduchých a robustných nízkoúrovňových štatistických postupov a vizualizácií pre údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácie DMMH. Štatistiky a vizualizácie boli vybrané na základe poskytnutia špecifickej aplikácie v klinickom prostredí. Diskutovalo sa o pokročilých štatistických analýzach, ako sú modely ARMA a modely vzájomnej predvídateľnosti, ale boli vyradené z dôvodu obáv týkajúcich sa ťažkostí s interpretáciou na klinickej strane. Zhromažďovanie údajov medzi subjektmi bolo tiež zastavené z dôvodu obáv o súkromie údajov.

D5.1

TECHNOLOGICKÝ KONTEXT A SLEDOVANIE

V tejto správe popisujeme I. fázu IMMERSE, rozsiahlu používateľskú konzultáciu, ktorá pozostávala z dvoch častí, prieskumnej štúdie (časť A) a štúdie s rozhovormi (časť B). Načrtneme návrh každej časti, diskutujeme o tom, ako boli údaje zhromaždené a pripravené na ďalšiu vedeckú analýzu, a uvádzame predbežné zistenia, ktoré sú relevantné pre implementáciu IMMERSE fázy II, randomizovanej kontrolovanej štúdie DMMH. Končíme zhrnutím ponaučení pre II. fázu.

D7.1

INTERVENCIA A IMPLEMENTÁCIA

Táto správa podrobne popisuje vývoj intervencie DMMH a stratégie na jej implementáciu na rôznych pracoviskách. Uskutočnilo sa to v úzkej spolupráci pracovných tímov a stratégie boli informované prostredníctvom participatívneho výskumu vo fáze 1. Stratégie sa ďalej optimalizovali a prispôsobili potrebám každej zúčastnenej lokality a členovia WP7 boli vyškolení, aby ich doručili v rámci klastrovej randomizovanej kontrolovanej štúdie.

SCHVÁLENIE ŠTÚDIE

D7.2

Táto správa je o dosiahnutí súhlasi etických komisií. Výskum bol naplánovaný a Plán klinického skúšania (CIP) bol napísaný, skontrolovaný a schválený členmi WP7 a zaregistrovaný v registri štúdií ISRCTN. CIP a ďalšie študijné dokumenty boli predložené miestnym etickým výborom a príslušným orgánom vo všetkých zúčastnených lokalitách, pričom všetky lokality získali schválenie. Úspešný výstup bol výsledkom úzkej spolupráce medzi členmi konzorcia a pracoviskami klinického skúšania.