WP4 - Štatistické modelovanie údajov o zdraví


Systém DMMH počas celej štúdie zhromažďuje bohatý zdroj dát a informácií o celkovom správaní a psychickom stave jednotlivcov. Pracovný tím 4 sa venuje analýze týchto údajov a extrakcii relevantných vzorcov, ako aj analýze kľúčových prediktívnych funkcií na vytvorenie štatistických modelov, ktoré možno použiť na usmernenie klinickej starostlivosti. Pracovný tím 4 používa na predpovedanie individuálnych trajektórií zdravia jednoduchú štatistiku na nízkej úrovni, ako aj moderné najmodernejšie modely hlbokých časových radov, založené na rekurentných neurónových sieťach.Členovia tímu

Dr. Georgia Koppe

Vedúca výskumnej skupiny

Computational Psychiatry,

zameranej na analýzu údajov IMMERSE (WP4)

Prof. Daniel Dürstewitz

Vedúci oddelenia Theoretical Neuroscience, zameraný na analýzu údajov v rámci projektu IMMERSE (WP4)

Prof. Peter Kuppens

Profesor v Research group of Quantitative Psychology and Individual Differences, zameranej na vývoj vizualizácie údajov a analýz relevantných pre lekárov (WP4)

Manuel Brenner

Doktorand na CIMH, zameraný na vývoj algoritmov umelej inteligencie pre WP7